DEFINITIES

In deze CAO en de daarvan deel uitmakende bijlagen, wordt verstaan onder:

 1. CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst voor het horeca- en aanverwante


 2. Werkgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een horecabedr een werknemer in de zin van deze CAO in dienst heeft.


 3. Horecabedrijf: de onderneming als bedoeld in het Besluit van 8 decemb instelling van een bedrijfschap voor ondernemingen op het gebied van het hotel-, het pension-, het restaurant-, het café-, het cafétaria-, het lunchroom- en het cateringbedrijf (Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering; Staatsblad 2003, nr 565).


 4. Onderneming: een zelfstandige dan wel van de eventueel overige activi bedrijfsuitoefening) te onderscheiden technisch-organisatorische eenheid waarin met één of meer van de in het instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering genoemde functies of daaraan verwante activiteiten in hoofdzaak aan het economisch verkeer wordt deelgenomen, gemeten naar ten minste 50% van de verzamelloonsom in de onderneming.


 5. Werknemer: de natuurlijke persoon (m/v) die op basis van een arbeidso van een werkgever, uitgezonderd:


  1. de werknemer/directeur van een N.V./B.V. die niet (langer) verplicht v wettelijke werknemersverzekeringen;


  2. de werknemer, die echtgenoot of levenspartner is van de hierboven in a werknemer/directeur en die niet verplicht verzekerd is voor de wettelijke werknemersverzekeringen;


  3. de werknemer, die familielid (tot en met de derde graad) van de in a. werknemer/directeur en tevens (mede)bestuurder of financieel deelgenoot is in de onderneming van de werkgever en die niet verplicht verzekerd is voor de wettelijke werknemersverzekeringen;


  4. de werknemer, die echtgenoot of levenspartner is van de werkgever en d verzekerd is voor de wettelijke werknemersverzekeringen;


  5. de musicus en de artiest.


 6. Categorieën werknemers:


  1. Vakvolwassen werknemer: de werknemer van 22 jaar en ouder;


  2. Jeugdige werknemer: de werknemer van 16 en 17 jaar;


  3. Seizoenwerknemer: de werknemer die uitsluitend seizoenmatige arbeid ve wordt verstaan arbeid, die naar zijn aard en beschikbaarheid slechts gedurende een of meer bepaalde jaarlijks terugkerende perioden of pieken in de onderneming wordt verricht;


  4. Leerling: de werknemer die een MBO-horecaopleiding volgt bij een Regio Opleidingscentrum (ROC) dan wel een andere (particuliere) onderwijsinstelling in de beroepsbegeleidende leerweg vallend onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in een leerbedrijf dat voor de kwalificatie die de leerling volgt, is erkend door het daartoe gerechtigde Kenniscentrum Bedrijf en Beroep (KBB) en die is aangenomen krachtens een praktijkovereenkomst (zoals bedoeld in artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de WEB);


  5. Stagiair: de natuurlijke persoon (m/v) die bij de werkgever onder bege grond van een leerplan van een VMBO, MBO of HBO-onderwijsinstelling of Hogeschool, om de voor de opleiding noodzakelijke theorie- en praktijkervaring op te doen.


 7. KBB : de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven die krachtens de Beroepsonderwijs zijn ingesteld, waaronder Kenwerk.


 8. De functie-indeling:


  1. Functie: het totaal van taken en verantwoordelijkheden dat aan een werknemer binnen een bedrijf is opgedragen;


  2. Bedrijfsfunctie: de functie zoals die in een bepaald bedrijf door de w Referentiefunctie: het uit onderzoek vastgestelde totaal van taken en dat als toetssteen fungeert voor de bedrijfsfunctie bij de indeling in een functiegroep;


  3. Functiecategorie: de verzameling van functies die naar de aard van de hetzelfde zijn;


  4. Functiegroep: de groep waarin de bedrijfsfunctie van een werknemer wor vergelijking van zijn bedrijfsfunctie met een referentiefunctie;


  5. Handboek: het Handboek Referentiefuncties Bedrijfstak Horeca zoals dat Bedrijfscommissie voor het Horecabedrijf is vastgesteld en waarin zijn opgenomen de referentiefunctie-omschrijvingen en de handleiding aan de hand waarvan de bedrijfsfuncties van de werknemers in functiegroepen moeten worden ingedeeld.


 9. Lonen:


  1. Schaalsalaris: het bruto bedrag vanaf het basisloon tot en met het ein loonschaal welke behoort bij de functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld. De functiegroepen en loonschalen zijn opgenomen in de loontabellen die als bijlage IV a en b deel uitmaken van deze CAO.


  2. Bruto uurloon: het maandloon bij een dienstverband van gemiddeld 38 ur door 164,67.
naar boven

terug in history