Artikel 1 Definities
Artikel 2 Werkingssfeer
Artikel 3 Rechten en plichten van de werkgever en werknemer
Artikel 4 Aangaan van een dienstverband
Artikel 5 beeindiging van een dienstverband
Artikel 6 Dienst- en Werkrooster ..
Artikel 7 Arbeidstijden en rusttijden
Artikel 8 Overwerk
Artikel 9 Functie: indelen, vervullen en beoordelen
Artikel 10 Ontwikkelingsbudget
Artikel 11 Toepassing salarisschalen
Artikel 12 Loonbetaling
Artikel 13 Feestdagen
Artikel 14 Buitengewoon verlof
Artikel 15 Leerlingen en leermeesters
Artikel 16 Vakantierechten: vakantiedagen en vakantietoeslag
Artikel 17 Uitruil arbeidsvoorwaarden en fiscale faciliteiten
Artikel 18 Arbeidsomstandigheden
Artikel 19 Loondoorbetaling bij ziekte
Artikel 20 Vakbondscontributie
Artikel 21 Landelijke bedrijfscommissie voor het horecabedrijf
Artikel 22 Collectieve bedrijfstakregelingen
Artikel 23 Slotbepalingen
 
Bijlagen
 
bijlage I Reglement voor de Landelijke Bedrijfscommissie voor het Horecabedrijf
bijlage II Voorschriften bij ziekte
bijlage II Reglement beroepscommissie functie-indeling en functiewaardering Horeca (BFH)
bijlage IV Loontabel
bijlage V Regeling arbeidstijden en beloning bij Aanwezigheidsdienstennaar boven

terug in history