Algemene bepalingen

Artikel 1

DefinitiesIn deze CAO wordt verstaan onder:

 1. Arbeidsovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek (BW);


 2. Werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie, als bedoeld in artikel 2 van deze CAO;


 3. Werknemer: degene die als arbeider in de zin van het BW een arbeidsovereenkomst met de werkgever is aangegaan;


 4. Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) : het door ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en FBZ, Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg enerzijds en MOgroep Jeugdzorg anderzijds, in het leven geroepen overlegorgaan, onder meer bevoegd tot het doen van uitspraken als bedoeld in artikel 2;


 5. Salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandsalaris exclusief de in artikel 27 genoemde vakantietoeslag en de in artikel 28 en 29 genoemde vergoedingen en/of toelagen;


 6. Uurloon: het salaris als bedoeld onder e, gedeeld door 156;


 7. Woonplaats: de gemeente waar de werknemer woont en is gevestigd;


 8. Arbeidsduur: de – met inachtneming van deze CAO – tussen werkgever en werknemer overeengekomen tijd waarop arbeid wordt verricht, waarbij inbegrepen de reis- en wachttijden die hun oorzaak vinden in de door de werkgever opgedragen werkzaamheden. Eveneens wordt onder arbeidsduur begrepen de reistijd verbonden aan werkzaamheden buiten de plaats van tewerkstelling en/of het werkgebied aan het begin en/of het einde van het werk, voor zover deze reistijden meer bedragen dan de gebruikelijke reistijden van het woon-/werkverkeer;


 9. Plaats van tewerkstelling: de plaats, waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;


 10. Werkgebied: het door de werkgever aangewezen gebied, waarin de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;


 11. Dienstwoning: de woning die de werknemer met het oog op de aard van de door hem te verrichten werkzaamheden in opdracht van de werkgever moet bewonen;


 12. Relatiepartner:


  1. Een persoon met wie de ongehuwde werknemer een affectieve relatie heeft en met wie hij – met het oogmerk duurzaam samen te leven – op hetzelfde adres woont en een gemeenschappelijke huishouding voert.; dit moet worden aangetoond met een door hem en zijn relatiepartner ondertekende schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat sprake is van een affectieve relatie en dat zij op hetzelfde adres wonen. Desgevraagd dient de werknemer deze verklaring vergezeld te doen gaan van een uittreksel uit het bevolkingsregister. Bij het einde van de relatie dient de werknemer dit binnen een maand schriftelijk te melden. Bloedverwanten van de werknemer tot en met de derde graad worden niet als relatiepartner aangemerkt.


  2. De persoon met wie de ongehuwde werknemer krachtens de Wet Geregistreerd Partnerschap een geregistreerd partnerschap heeft.


 13. Detacheringovereenkomst: een overeenkomst, waarbij twee werkgevers zich met instemming van de desbetreffende werknemer verbinden om de werknemer, in dienst van de één, op te nemen in het organisatorisch verband CAO Jeugdzorg 2008 - 2010 9 van de ander teneinde hem daar de overeengekomen functie te doen uitoefenen;


 14. Uitwisselbare functies: functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn.


 15. Bedrijfshulpverlener: de werknemer die in het kader van artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet is aangewezen als bedrijfshulpverlener.


 16. Opleidingsindicatie: het bij een functie aangegeven niveau van opleiding dat voor die functie gewenst is. Indien de werknemer ten tijde van het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet beschikt over ten minste het in de functiebeschrijving vermelde opleidingsniveau, dient de werkgever in overleg met de werknemer de noodzaak te bezien studiefaciliteiten te verlenen zoals bedoeld in artikel 33.2. Dit overleg dient plaats te vinden bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst dan wel op een bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst door werkgever en werknemer nader overeen te komen tijdstip.


 17. OR: Ondernemingsraad (OR) zoals bedoeld in Wet op de Ondernemingsraden (WOR).


 18. PVT: Personeelsvertegenwoordiging (PVT) zoals bedoeld in WOR.


naar boven

terug in history