Vitaliteitbudget

  1. Tot 1 januari 2010 is artikel 34a (arbeidsduurverkorting oudere werknemer) van de CAO Jeugdzorg 2007 - 2008 van toepassing.


  2. Vanaf 1 januari 2010 heeft de werknemer vanaf de maand waarin de werknemer 55 jaar wordt recht op een vitaliteitbudget van 158 maal het uurloon. De werknemer die een gedeelte van het kalenderjaar 55 is of een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is, ontvangt dit budget naar rato. Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de gemiddelde arbeidsduur minder of meer bedraagt dan gemiddeld 36 uur per week wordt het budget vastgesteld naar rato van de omvang van het dienstverband. Het budget wordt afgerond op hele uren ten gunste van de werknemer.


  3. De werkgever nodigt de werknemer jaarlijks uit voor een gesprek over inzet van het vitaliteitbudget.


  4. De werknemer kan het vitaliteitbudget inzetten voor verlof, verkorting arbeidsduur per week, extra pensioen, verlof of vergoeding voor persoonlijke studie, aanvulling salaris bij demotie.


  5. De werknemer beslist over de verdeling van het budget over de bestedingsmogelijkheden genoemd in lid 4.


  6. Bij toepassing van dit artikel wijzigt de grondslag voor de berekening van vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage, vergoedingen en tegemoetkomingen niet.


naar boven

terug in history