Toeslagen en gratificatie

 1. Onregelmatige dienst


  1. De werknemer, die een functie vervult in salarisschaal 0 tot en met 11, met wie in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat hij regelmatig werkzaamheden verricht buiten de uren gelegen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag en/of zaterdagen, zondagen en feestdagen, en die in opdracht van de werkgever werkzaamheden op de genoemde tijdstippen verricht, heeft recht op een onregelmatigheidstoeslag overeenkomstig het bepaalde onder d.


  2. De uren waarover een vergoeding voor slaapdiensten wordt ontvangen, tellen niet mee voor de berekening van het aantal inconveniënte uren.


  3. De uren in een consignatiedienst waarin geen werkzaamheden worden verricht, tellen niet mee voor de berekening van het aantal inconveniënte uren.


  4. Toeslag.


   1. De werknemer kiest de vorm van compensatie voor inconveniënte uren:


    1. een financiële toelage per gewerkt uur, die wordt uitgedrukt in een percentage van het voor de werknemer geldende uurloon, waarbij echter voor de berekening als maximum geldt, het uurloon behorende bij schaal 5 periodiek 11 of


    2. een compensatie in tijd gelijk aan de in lid 2 genoemde percentuele toelage per uur uitgedrukt in tijd.


   2. Het percentage van de toelage bedraagt:


    • 25% voor werkzaamheden, verricht op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 uur en 08.00 uur en tussen 18.00 uur en 22.00 uur;


    • 30% voor werkzaamheden, verricht op zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur;


    • 45% voor werkzaamheden, verricht op maandag tot en met zaterdag tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 uur en 24.00 uur;


    • 45% voor werkzaamheden, verricht op zon-, feest- en gedenkdagen.


   3. De financiële toelage wordt niet later uitgekeerd dan bij de uitbetaling van het salaris over de tweede maand na de maand waarin de inconveniënte uren zijn gewerkt.


  5. Families First-projecten De werkgever geeft de werknemer in Families First-projecten:


   1. een vaste onregelmatigheidstoeslag van 8% en;


   2. voor de duur van de Families First-werkzaamheden een mobiele telefoon.


  6. De werknemer van 55 jaar of ouder wiens inkomen, als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van de onregelmatige dienst, een blijvende verlaging ondergaat die ten minste 3% bedraagt van het salaris inclusief de gemiddeld in de voorgaande 12 maanden genoten Onregelmatigheidstoeslag, behoudt onverkort aanspraak op zijn volledige Onregelmatigheidstoeslag indien hij deze toelage direct voorafgaand aan het tijdstip van de beëindiging of de vermindering gedurende ten minste vijf jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.


 2. Waarneming hoger gesalarieerde functie


  1. Aan de werknemer met wie is overeengekomen dat hij tijdelijk een hoger gesalarieerde functie van een andere werknemer geheel of gedeeltelijk waarneemt, anders dan bij verlof wegens vakantie, wordt een toeslag toegekend van twee periodieken in de eigen salarisschaal, waarbij het maximum van deze salarisschaal mag worden overschreden.


  2. Wanneer de werkgever de waarneming als bedoeld onder a heeft opgedragen aan meer werknemers, wordt aan deze werknemers de toeslag als bedoeld onder a toegekend voor het door de werkgever vooraf vastgestelde percentage van de waarneming.


 3. Jubileumgratificatie


  1. De werknemer, die al of niet met onderbreking in dienst is geweest van één of meer werkgevers, die onder de werkingssfeer van deze CAO, de CAO Gezinsverzorging, de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening of het Rechtspositiereglement Bijzonder Jeugdwerk vallen, heeft recht op een jubileumgratificatie bij het volbrengen van een diensttijd van 25, 30 of 40 jaar en wel bij:


   • 25 dienstjaren: een half maandsalaris;


   • 30 dienstjaren: drievierde maandsalaris;


   • 40 dienstjaren: een heel maandsalaris.


   Met betrekking tot de Stichting BJ wordt mede als diensttijd aangemerkt:
   • met betrekking tot ex-werknemers van de Dienst BJ: de tijd die is doorgebracht onder de ambtelijke rechtspositie direct voorafgaande aan de indiensttreding bij de Dienst BJ (inclusief militaire dienst) en de tijd doorgebracht bij de Dienst BJ;


   • met betrekking tot nieuw personeel van de Stichting BJ: de tijd die is doorgebracht onder het RPBO (als onderwijzer) voor zover die tijd direct voorafgaat aan de indiensttreding bij de Stichting BJ.


  2. De werknemer, die al of niet met onderbreking in dienst is geweest van één werkgever die onder de werkingssfeer van deze CAO valt, heeft recht op een jubileumgratificatie bij het volbrengen van een diensttijd van 12½ jaar. De gratificatie bedraagt in dat geval: een vierde maandsalaris.


  3. Voor de toepassing van a en b wordt onder maandsalaris begrepen:


   1. het salaris als bedoeld in artikel 1 sub e, omgerekend naar de gemiddelde omvang van het dienstverband in de voorafgaande gehele werkperiode mits dit aantoonbaar is door de werknemer, vermeerderd met


   2. vakantietoeslag over de gemiddelde omvang en


   3. het bedrag dat in 3 maanden voorafgaande aan het jubileum gemiddeld per maand aan onregelmatigheidstoeslag is genoten.


naar boven

terug in history