Looptijd

  1. Deze CAO is aangegaan voor het tijdvak van 1 mei 2008 tot en met 30 april 2010.


  2. Indien geen van de partijen uiterlijk drie maanden voor de datum, waarop deze CAO eindigt, bij aangetekend schrijven het tegendeel verlangt, wordt de duur elk jaar met één jaar verlengd.


  3. Partijen kunnen overeenkomen deze CAO tijdens de duur te wijzigen.


naar boven

terug in history