Pensioen

  1. De werkgever is verplicht de werknemer als deelnemer aan te melden bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn .


  2. De werkgever kan ten aanzien van de werknemer die op grond van zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever deelnemer is in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn een deel van de verschuldigde pensioenpremie op het salaris van de werknemer verhalen.


  3. Het in lid 2 bedoelde werknemersdeel bedraagt:


    1. 10,8% van het salaris van de werknemer voor wat betreft de verschuldigde premie voor de ouderdoms-, partner- en flexpensioenregeling, nadat dit salaris eerst is verminderd met de AOWfranchise zoals het Pensioenfonds Zorg en Welzijn die in aanmerking neemt;


    2. 0% van het salaris van de werknemer voor wat betreft de verschuldigde premie voor de arbeidsongeschiktheidspensioenregeling, nadat dit salaris eerst is verminderd met de AP-franchise zoals het Pensioenfonds Zorg en Welzijn die in aanmerking neemt. De stijging en de daling van de pensioenpremielast wordt gelijkelijk (50%- 50%) over werkgever en werknemer verdeeld.


  4. Onder salaris als in lid 2 en 3 bedoeld moet hierbij worden verstaan het salaris van de werknemer als bedoeld in artikel 1.10 van het Pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.


naar boven

terug in history