Medezeggenschap

Artikel 35

Ondernemingsraad

 1. Instellen OR

  De werkgever van een organisatie met in de regel ten minste 35 werknemers stelt een OR in. Op OR-en die op basis van deze bepaling worden ingesteld, is onverkort artikel 25 WOR van toepassing.4


 2. Voordracht bestuurszetel

  Wanneer de vacature van een werknemer belast met de hoogste dagelijkse leiding in de organisatie moet worden vervuld, stelt de werkgever de OR in de gelegenheid een gesprek te voeren met de gerede kandidaat/ kandidaten voor de vervulling van deze vacature. Het oordeel van de OR over deze kandidaat/ kandidaten zal voor de standpuntbepaling van de werkgever zwaar wegen

  De OR wordt de bevoegdheid toegekend om namens de werknemers een voordracht te doen met betrekking tot de benoeming van één daartoe gereserveerde bestuurszetel. De benoeming vindt plaats door het bestuur van de organisatie. Dit laat onverlet de mogelijkheid om de per 1 april 2000 bestaande situaties, waarbij sprake is van meer dan één bestuurszetel namens de werknemers, te handhaven.


 3. Begroting

  Vóórdat de begroting door het bestuur van de instelling wordt vastgesteld, heeft de OR het recht deze te bespreken.


 4. Faciliteiten


  1. De leden van de OR hebben het recht per jaar 115 uren tijdens werktijd te besteden aan werkzaamheden verband houdende met de raad, anders dan voor het bijwonen van de vergaderingen van de raad en van vergaderingen van door de raad ingestelde commissies. Voor werknemers met een niet volledig dienstverband wordt het aantal uren naar evenredigheid vastgesteld, met dien verstande dat het aantal uren niet lager dan 70 per jaar kan worden gesteld.


  2. Bij parttimers kan de werkgever op verzoek van de werknemer de arbeidsduur tijdelijk uitbreiden als dit noodzakelijk is voor de OR-werkzaamheden.


  3. De faciliteiten van e-mail en intranet worden ter beschikking gesteld aan de medezeggenschapsorganen. Hiervoor worden eenmalig op ondernemingsniveau afspraken gemaakt.


  4. Een achterbanraadpleging door de OR zoals bedoeld in artikel 17 lid 1 WOR geldt voor alle werknemers als werktijd.


  5. De werkgever draagt zorg voor secretariële ondersteuning van de OR.


 5. Ambtelijk secretaris en secretariële ondersteuning De OR heeft aanspraak op ondersteuning door een ambtelijk secretaris voor ten minste 250 uur per jaar. De OR kan besluiten deze uren geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen aan de voorzitter, secretaris of andere daartoe aan te wijzen ORleden. De werkgever draagt zorg voor secretariële ondersteuning van de OR.


4 De werkgever dient van de instelling van de OR schriftelijk mededeling te doen aan de Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector, secretariaatsadres CAOP, Postbus 556, 2501 CN Den Haag, tel. 070-376 57 65

naar boven

terug in history