Personeelsvertegenwoordiging

 1. Indien noch op basis van de WOR noch op basis van artikel 35 van de CAO een OR is ingesteld, is de werkgever verplicht tijdig met een PVT tijdens de arbeidsduur in overleg te treden met betrekking tot de volgende onderwerpen:


  1. belangrijke inkrimping, uitbreiding, beëindiging, reorganisatie, fusie, het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere organisaties of andere wijziging van de werkzaamheden;


  2. de vaststelling van maatregelen op het gebied van opleiding, bijscholing, werktijden en vakantieregelingen;


  3. wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de werkgever;


  4. vaststelling en wijziging van het beleid ten aanzien van detachering.


 2. De werkgever is verplicht aan de PVT alle informatie te verstrekken die zij voor de vervulling van haar functie redelijkerwijze nodig heeft.


  1. Het bepaalde in lid 35.2 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de PVT. Indien de werkgever zou willen afwijken van het oordeel van de PVT met betrekking tot de gerede kandidaat/ kandidaten dient hij dit gemotiveerd aan de PVT mede te delen.


  2. De werkgever stelt de PVT in de gelegenheid advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een werknemer als bedoeld in lid 35.2.


naar boven

terug in history