Geschillen

Artikel 38

Commissie van Geschillen

 1. Indien een werkgever of een werknemer van mening is, dat zich een geschil voordoet, voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst, kan hij dit geschil voorleggen aan de Commissie van Geschillen (verder te noemen de Commissie).


 2. Indien het geschil een ontslagprocedure betreft waarvoor een ontslagvergunning van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is vereist en door het CWI nog niet is overgegaan tot afgifte van een ontslagvergunning is de partij, door wie aan het CWI een ontslagvergunning is aangevraagd verplicht direct na bevestiging van de ontvangst van het verzoekschrift door het secretariaat van de Commissie om opschorting van de behandeling van het ontslagverzoek aan het CWI te verzoeken. In het geval het CWI niet bereid is de behandeling van de ontslagaanvraag op te schorten en toestemming geeft tot ontslag (ontslagvergunning) zal de werkgever in het geval de werknemer tijdig het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Commissie geen gebruik maken van de toestemming voor ontslag van het CWI tot het moment dat de Commissie uitspraak heeft gedaan. In het geval zich deze situatie voordoet zal de Commissie in de bij haar aanhangig gemaakte zaak uitspraak doen in de vorm van een bindend advies aan partijen. Om in deze situatie tijdig over de uitspraak te kunnen beschikken worden de termijnen in Bijlage IV Reglement Commissie van Geschillen, als volgt gewijzigd:


  • artikel 2 lid 3 twee weken;


  • artikel 3 lid 1 vier weken;


  • artikel 3 lid 2 tien dagen;


  • artikel 4 lid 2 vier dagen;


  • artikel 9 een week.


 3. De werkgever of de werknemer die zich tot de Commissie heeft gewend wordt niet ontvankelijk verklaard indien:


  1. het geschil een ontslagprocedure betreft waarvoor een vergunning van het CWI is vereist en ten tijde van de ontvangst van het verzoekschrift door het secretariaat van de Commissie ten minste 6 weken zijn verlopen na het tijdstip waarop de werknemer door het CWI in kennis is gesteld van de ontslagaanvrage door de werkgever;


  2. het geschil een ontslagprocedure betreft waarvoor een ontslagvergunning van het CWI is vereist en deze ontslagvergunning reeds is afgegeven of geweigerd door het CWI op het tijdstip waarop het verzoekschrift door het secretariaat van de Commissie is ontvangen;


  3. het geschil, voordat het is aangemeld bij de Commissie, bij de rechter aanhangig is gemaakt.


 4. Indien tijdens de behandeling van het geschil door de Commissie een van de partijen of beide partijen het geschil aanhangig maakt (maken) bij de rechter, ziet de Commissie af van verdere behandeling.


 5. Werkgever en werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de Commissie te verlenen.


 6. De samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Commissie zijn geregeld in Bijlage IV Reglement Commissie van Geschillen.


naar boven

terug in history