Karakter CAO, decentrale toepassing en afwijkingen

 1. Algemeen

  Van de inhoud van deze CAO mag niet worden afgeweken behoudens het onderstaande:


  1. De werkgever kan, in aanvulling op wat in de CAO is geregeld dan wel over onderwerpen die niet in deze CAO zijn geregeld, in overeenstemming met de OR overeenkomstig artikel 27 van de WOR, regelingen treffen op voorwaarde dat deze regelingen niet in strijd zijn met het bepaalde in deze CAO.


  2. In afwijking van het onder a gestelde kan in voor de werknemer gunstige zin van de bepalingen van deze CAO worden afgeweken in een in het kader van een met de werknemersorganisaties overeengekomen sociaal plan.


  3. In afwijking van het gestelde onder a kunnen de werkgever en de OR of PVT met betrekking tot de hierna genoemde CAO-artikelen en uitvoeringsregelingen, in de plaats van deze CAO-artikelen en uitvoeringsregeling(en), schriftelijk een afwijkende – specifiek voor de eigen CAO Jeugdzorg 2008 - 2010 12 onderneming geldende – regeling op dat onderwerp/ die onderwerpen – zo mogelijk in samenhang – overeenkomen. Dit geldt voor de hiernavolgende CAO-artikelen en bijlagen:


  4. Een afwijkende ondernemingsregeling heeft een tijdelijk karakter, waarbij de werkgever en de OR of PVT de mogelijkheid van opzegging hebben. In de regeling wordt de duur van de afwijkende regeling en de duur van de opzegtermijn vermeld.


  5. Door opzegging van de ondernemingsregeling, of wijziging van de CAO-regeling waarvan is afgeweken, wordt het CAO-artikel of de uitvoeringsregeling weer van toepassing, tenzij de werkgever en de OR of PVT opnieuw een afwijkende ondernemingsregeling voor een bepaalde periode afspreken. Indien geen opzegging plaatsvindt, wordt de duur van de decentrale ondernemingsregeling geacht (steeds) met één jaar te zijn verlengd.


 2. Gezinshuisouders


  1. Voor gezinshuisouders gelden enkele specifieke afspraken. Deze afspraken staan in Bijlage X van deze CAO.


  2. Voor de werknemer werkzaam in Families First-projecten gelden enkele specifieke afspraken. Deze afspraken staan in artikel 28.1.


naar boven

terug in history