Geneeskundig onderzoek

  1. Indien en voor zover een (aanstellings)keuring mogelijk is met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de Medische Keuringen, kan de werkgever de (kandidaat-) werknemer hiertoe verplichten.


  2. De in lid 1 bedoelde mogelijkheid geldt niet indien met de werknemer opnieuw een (wijziging van de) arbeidsovereenkomst wordt aangegaan ten gevolge van fusie of wijziging van de privaatrechtelijke status van de werkgever.


  3. De kosten verbonden aan een keuring en/of onderzoek als bedoeld in lid 1 komen voor rekening van de werkgever. De reiskosten worden aangemerkt als dienstreis.


naar boven

terug in history