Model ArbeidsovereenkomstDe stichting/ vereniging7 ……………………………………………………
te ......................... adres ..................................................................................
ten deze vertegenwoordigd door ……………………..………………………...., hierna te noemen de
werkgever
en
de heer/ mevrouw8 …………………………………………………………
voornamen ……………………………………………………………….
geboren op ................................................ te …………………………………………………….….
wonende ……………………………………………………….. te .....................................................
van ……………………………………… nationaliteit, hierna te noemen de
werknemer,
verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende
voorwaarden en bedingen:

Artikel 1
De werknemer treedt in dienst met ingang van …………………………
in de functie van ………………………………………………………………

Artikel 2
De werknemer verricht zijn werkzaamheden
  • in/ vanuit9………………………………………………………………….

  • in het werkgebied10………………………………………………………..


Artikel 3

De werknemer is aangesteld in volledig dienstverband/ voor ........... uren per week11.

Artikel 4

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd/ voor bepaalde tijd en
wel van ................................. tot en met ........................ op grond van .............
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan met/ zonder de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging: deze tussentijdse beëindiging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
De eerste maand/ twee maanden van het dienstverband zal/ zullen gelden als proeftijd in de zin van artikel 7:652, 676 van het BW.12

Artikel 5
De wederzijdse opzegtermijn, als bedoeld in artikel 12 van de CAO, bedraagt voor de werkgever en de werknemer 2 maanden, tenzij op grond van artikel 7:672 BW een langere opzegtermijn in acht moet worden genomen.
De opzegtermijn als bedoeld in artikel 12 van de CAO is, behoudens in het geval van artikel 4, niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Artikel 6
Op deze overeenkomst is van toepassing de collectieve arbeidsovereenkomst jeugdzorg (verder te noemen CAO), zoals deze thans is vastgesteld, respectievelijk gedurende deze arbeidsovereenkomst zal worden gewijzigd, welke CAO geacht wordt met deze overeenkomst één geheel uit te maken.

Artikel 7
De werktijden zijn als volgt bepaald: …………………………………………………………………………...

Artikel 8
De werknemer wordt gesalarieerd op basis van salarisschaal …….... periodieknummer ………., zoals opgenomen in artikel 25 van de CAO. De werknemer ontvangt bij aanvang van het dienstverband een salaris van € ……………. per maand. De eerstvolgende periodieke verhoging wordt toegekend op………………………………………...

Artikel 9
Het aantal vakantie-uren per jaar op de datum van indiensttreding bedraagt:…………...

Artikel 10
De werknemer is wel/ niet13 verplicht te verhuizen naar de plaats van tewerkstelling of een andere, met instemming van de werkgever, te kiezen plaats nabij de plaats van tewerkstelling.

Artikel 11
De werknemer is wel/ niet14 verplicht deel te nemen aan onregelmatige diensten.

Artikel 12
De werknemer is wel/ niet15 verplicht deel te nemen aan consignatiedienst als bedoeld in artikel 18.1 van de CAO.

Artikel 13
Bij de aanvang van het dienstverband oefent de werknemer de volgende nevenfuncties uit: …………………………………………………………

Artikel 14
Onverminderd het in artikel 4.1 van de CAO bepaalde, zijn op deze arbeidsovereenkomst voorts de volgende regelingen en afspraken van toepassing16: …………………………………………………………

Artikel 15
De werknemer verklaart kosteloos van de werkgever te hebben ontvangen een door beide partijen ondertekend afschrift van deze overeenkomst.

Artikel 16
De werkgever verklaart de werknemer kosteloos een (digitaal) exemplaar van de CAO te hebben verstrekt.

Artikel 17
De werknemer verklaart dat hij kennis kan dragen van de inhoud van het pensioenreglement.

Artikel 18
De werknemer verklaart op zijn verzoek te hebben ontvangen:
  • de statuten en het huishoudelijk reglement van de werkgever17………………………....
  • een exemplaar van de arbeidsovereenkomst in zijn landstaal18…………………………....
 

Artikel 19
Bijzondere bepalingen:
Deze overeenkomst is een voortzetting van de op ……... tussen werkgever en werknemer gesloten arbeidsovereenkomst.19


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te……………….……..
de ……………………... 20 …………

De werkgever:    De werknemer:
(handtekening) (handtekening)7 tot en met 19
Doorhalen indien niet van toepassing.


naar boven

terug in history