Reglement Dispensatie Toepassing CAOArtikel 1

De werkgever is verplicht het verzoek tot ontheffing vergezeld te doen gaan van:

 1. een vermelding van de CAO-bepaling(en) waarvan ontheffing wordt gevraagd;


 2. de namen en adressen van de werknemers ten behoeve van wie ontheffing wordt gevraagd, alsmede een afschrift van hun arbeidsovereenkomst;


 3. een beleidsplan waaruit de visie van de werkgever op zijn wijze van hulpverlening blijkt;


 4. de redenen waarom ontheffing wordt gevraagd;


 5. een concreet en gemotiveerd voorstel inzake de na de ontheffing van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden


 6. een bewijs dat de OR of – bij het ontbreken daarvan – de PVT instemt met het verzoek tot ontheffing alsmede met het sub e genoemde voorstel.


Artikel 2

CAO-partijen zullen bij een ontheffingsverzoek in ieder geval de navolgende punten toetsen:

 • de redenen waarom ontheffing wordt gevraagd dienen voldoende gegrond te zijn;


 • de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers dienen voldoende gewaarborgd te zijn;


 • de door de werkgever voorgestelde arbeidsvoorwaardenregeling(en) mag (mogen) niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen.


Artikel 3

 1. De uitspraken van CAO-partijen komen tot stand na beraadslagingen aan de hand van de voorgelegde stukken. Indien CAO-partijen het nodig oordelen, kunnen zij een deskundige uitnodigen om als adviseur de beraadslagingen bij te wonen.


 2. CAO-partijen zijn bevoegd, alvorens een uitspraak te doen nadere schriftelijke inlichtingen in te winnen, zowel van de werkgever als van derden. CAO-partijen zijn voorts bevoegd de werkgever op te roepen voor een mondelinge toelichting.


 3. De kosten van de uitspraak komen voor rekening van de werkgever.


Artikel 4

De uitspraak waarbij het verzoek tot ontheffing wordt ingewilligd, kan slechts bij eenstemmigheid worden gegeven.

Artikel 5

 1. De uitspraak wordt gegeven onder vermelding van de overwegingen die tot de uitspraak hebben geleid.


 2. Indien het verzoek tot ontheffing wordt ingewilligd kunnen CAO-partijen aan hun uitspraak voorwaarden verbinden.


naar boven

terug in history