Inhoudsopgave

Preambule Preambule
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1 Definitie
Artikel 2 Werkingssfee
Artikel 3 Looptijd
Artikel 4 Karakter CAO en decentrale toepassing
Artikel 5 Algemene verplichtingen van de werkgever
Artikel 6 Algemene verplichtingen van de werknemer
Hoofdstuk II Werk
Artikel 7 Arbeidsovereenkomst
Artikel 8 Afroepovereenkomst
Artikel 9 Geneeskundig onderzoek
Artikel 10 Detachering
Artikel 11 Verhuisplicht
Artikel 12 Einde arbeidsovereenkomst
Artikel 13 Schorsing en op non-actief stelling
Artikel 14 Boventalligheid en ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
Artikel 15 Overname personeel bij aanbesteding
Hoofdstuk II Tijd
Artikel 16 Arbeidsduur
Artikel 17 Werktijden
Artikel 18 Bijzondere diensten
Artikel 19 Vakantie
Artikel 20 Verlofbudget
Artikel 21 Vitaliteitbudget
Artikel 22 Feestdagen
Artikel 23 Bijzonder verlof
Artikel 24 Wettelijke verlofsoorten
Hoofdstuk IV Inkomen
Artikel 25 Salaris
Artikel 26 Eindejaarsuitkering
Artikel 27 Vakantietoeslag
Artikel 28 Toeslagen en gratificatie
Artikel 29 Vergoedingen, tegemoetkomingen en inhoudingen
Artikel 30 Doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid
Artikel 31 Pensioen
Artikel 32 Benefits
Hoofdstuk V Employability
Artikel 33 Opleidingsbeleid
Artikel 34 Regulering werklast en werkdruk
Hoofdstuk VI Medezeggenschap
Artikel 35 Ondernemingsraad
Artikel 36 Personeelsvertegenwoordiging
Artikel 37 Faciliteiten werknemersorganisaties
Hoofdstuk VI Geschillen
Artikel 38 Commissie van geschillen
Bijlagen
I Functiematrix
II Salarisschalen
III Model arbeidsovereenkomst
V Reglement Dispensatie Toepassing CAO
VI Reglement Commissie van Geschillen
VII Toepassing Arbeidstijdenwet
VIII Overgangsregelingen
IX Wachtgeldregelingen
XI Gezinshuisouders
XI Aanbevelingennaar boven

terug in history