Leerlingen

->
 1. In afwijking van het in artikel 67 lid 2 en 3 ten aanzien van de vaka leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) het volgende:


  1. Het vakantiejaar loopt van 16 augustus tot en met 15 augustus van h


  2. In het jaar van indiensttreding en beëindiging van het dienstverban bepaald in verhouding tot het verstreken deel van het jaar; daarbij worden gedeelten van dagen van minder dan een half naar beneden en van meer dan een half naar boven afgerond.


  3. De vakantierechten bedragen voor een partieel-leerplichtige leerlin niet-partieel leerplichtige leerling 21 werkdagen, met dien verstande:


   • dat de leerling van de genoemde dagen tenminste 9 respectievelijk 12 aaneengesloten weken gedurende de zomervakantie dient op te nemen;


   • snipperdagen kunnen worden opgenomen indien de leerling hiertoe van tevoren toestemming heeft verkregen van het stageverlenende bedrijf en van de collectieve werkgever.


 2. De verblijfkostenvergoeding geregeld in artikel 40 leden 1 en 2 en ar van de beroepsbegeleidende leerweg, die buiten standplaats werkzaamheden verrichten.


 3. De functielonen voor jeugdige werknemers in opleiding in het kader va leerweg bedragen bij een dagonderwijs per week 4/5 en bij twee dagen onderwijs per week 3/5 van het naar hun leeftijd vastgestelde jeugdloon.


 4. De leerlingen ontvangen in de eerste periode van hun dienstverband ee functieloon. In de perioden daarna wordt aan de hand van de ingeleverde urenverantwoordingsstaten het juiste salaris uitbetaald. Bij uitdiensttreding wordt het voorschot verrekend met de laatste salarisbetaling.


naar boven

terug in history