Loon bij arbeidsongeschiktheid

Artikel 16

Loon bij ziekte.

 1. 1
  1. In geval van arbeidsongeschiktheid wordt onder loon in de zin van d verhoogd met het bedrag dat de betrokken werknemer gemiddeld gedurende de periode van 52 weken voorafgaande aan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid heeft genoten aan overuren en aan zaterdag- en zondaguren voor zover deze de 40 uur per week overschrijden en de toeslagen van 50% en 100% over deze uren. De maximale vergoeding bedraagt echter 48,75% van het functieloon (zijnde de waarde van 15 overuren à 130%). Bij het loonbegrip in de zin van dit artikel worden tevens betrokken: de ploegendienst- en vuilwerktoeslag, persoonlijke toeslagen als bedoeld in artikel 23, de onregelmatigheidstoeslag conform artikel 55 alsmede de toeslag voor ééndaagse nachtritten. Aanvulling vindt ten hoogste plaats tot het maximum loon als bedoeld in artikel 17 lid 1 Wfsv.


  2. Voor de berekening van het aantal overuren, zaterdag- en zondaguren week overschrijden, als bedoeld in lid 1.a, wordt het gemiddeld aantal gewerkte overuren, zaterdag- en zondaguren voor zover deze de 40 uur per week overschrijden, gedurende de periode van 52 weken voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid van de werknemer vastgesteld met een maximum van gemiddeld 48,75% van het functieloon (zijnde de waarde van 15 overuren à 130%) en vervolgens verminderd met 1/4e . De maximale vergoeding bij ziekte aan overuren, zaterdag- en zondaguren voor zover deze de 40 uur per week overschrijden en de toeslagen van de zaterdag- en zondaguren zal echter 22,75% van het functieloon bedragen (zijnde de waarde van 7 overuren à 130%). Deze reductie bij ziekte wordt niet toegepast, indien de ziekte het gevolg is van een bedrijfsongeval, tenzij het bedrijfsongeval te wijten is aan de grove schuld of nalatigheid van de werknemer.


  3. In aanvulling op de wettelijke loondoorbetalingverplichting krachte verplicht over de dagen waarop de werknemer ten gevolge van arbeidsongeschiktheid (waaronder te verstaan ziekte en ongeval) verhinderd is zijn arbeid te verrichten, het nettoloon te betalen.


  4. Het voorgaande geldt niet:

   • indien schriftelijk gunstigere voorwaarden zijn overeengekomen, dan w


   • indien de arbeidsongeschiktheid door de schuld of toedoen van de werknemer is veroorzaakt of het gevolg is van een lichaamsgebrek, waaromtrent hij bij het aangaan der overeenkomst de werkgever opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven.


  5. Deze aanvulling op de wettelijke loondoorbetalingplicht vangt aan o arbeidsongeschiktheid en eindigt:


   • gedurende de proeftijd na 2 weken;


   • Indien het dienstverband op de eerste dag van ziekte 1 jaar of minder


   • Indien het dienstverband op de eerste dag van ziekte langer dan 1 jaa weken. Deze aanvulling op de wettelijke doorbetalingsverplichting moet worden verlengd tot maximaal de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid indien de werknemer meewerkt aan zijn reïntegratie en tevens een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten of indien de werknemer blijvend volledig arbeidsongeschikt is. In deze aanvullende zorgverzekering dienen tenminste te zijn opgenomen: fysiotherapie, diëtist (tenzij deze in het basispakket is opgenomen) en psychologische hulp.


  6. In geval werkgever een wachtdag toepast conform lid 2 van dit artik vanaf de tweede dag van arbeidsongeschiktheid.


  7. Bij arbeidsongeschiktheid binnen één kalenderjaar, worden, voor wat wettelijke loondoorbetalingplicht, verschillende perioden van arbeidsongeschiktheid samengeteld, voorzover de arbeidsongeschiktheid niet het gevolg is van een ongeval.


  8. Tussentijdse wijzigingen van het brutoloon, resp. dagloonbesluiten of andere wettelijke maatregelen dienen in deze loonbetaling bij arbeidsongeschiktheid te worden verwerkt.


 2. De werkgever is bevoegd bij iedere ziektemelding een wachtdag toe te Wanneer een werknemer ziek wordt, en er sinds de laatste ziektedag nog geen vier weken verstreken zijn, kan voor het nieuwe ziektegeval geen wachtdag worden toegepast.


 3. In het geval de werknemer een uitkering toekomt krachtens de ziektewe een verzekering of enig fonds, waarin de deelneming is bedongen bij of voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst, wordt de loonbetaling met deze uitkering verminderd.


naar boven

terug in history