Toekenning tredeverhogingen

  1. De werkgever kan de werknemer een loon toekennen behorende bij een ho loonschaal dan waarop hij krachtens zijn ervaringsjaren aanspraak heeft.


    1. De werknemer zal bij normale uitvoering van zijn werkzaamheden na verloop van elk vol functiejaar, een salarisverhoging worden toegekend, die gelijk is aan één loontrede van de loonschaal waarin hij is ingedeeld, tot hij het maximum van die loonschaal heeft bereikt.


    2. Indien de werkgever aan kan tonen dat er sprake is van onvoldoende werkzaamheden en op grond daarvan geen tredeverhoging wenst toe te kennen, doet hij hiervan schriftelijk onder opgave van redenen mededeling aan de werknemer. De mededeling wordt gedaan uiterlijk 1 maand voordat de tredeverhoging zou ingaan.


    1. Bij indiensttreding kan aan de werknemer van 22 jaar en ouder door behorende bij een hogere trede uit dezelfde loonschaal worden toegekend dan waarop hij krachtens zijn ervaringsjaren aanspraak heeft.


    2. Bij indiensttreding van een werknemer die de leeftijd van 22 jaar n bepaald, dat voor de vaststelling en de verhoging van het loon wordt uitgegaan van een hogere leeftijd dan zijn daadwerkelijke leeftijd.


  2. Indien de werkgever toepassing heeft gegeven aan het gestelde in de l 3b., blijft lid 2 onverminderd van toepassing.


naar boven

terug in history