Beroepsprocedure

  1. Indien een werknemer het niet of niet meer eens is met de beschrijvin van de functie waarin hij is aangesteld en/of bezwaar heeft tegen zijn functie-indeling in een der loonschalen genoemd in artikel 25, dient hij te streven naar een oplossing van het bezwaar langs normale wegen van overleg, als weergegeven in bijlage II.


    1. Indien langs de in lid 1 aangegeven weg niet binnen een maand een b wordt verkregen, kan de werknemer zijn bezwaar schriftelijk voorleggen aan de Beroepscommissie Functiewaardering Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Het reglement voor deze commissie is opgenomen in bijlage III.


    2. Een beroep van een ex-werknemer kan in behandeling worden genomen a kan hebben voor een op het laatst genoten loon gebaseerde wettelijke uitkering, dan wel als door de kantonrechter daarom wordt verzocht in een civiele procedure. Dit geldt slechts, indien de arbeidsovereenkomst niet langer dan een jaar geleden geëindigd is.


  2. Indien een bezwaar tegen de indeling in een loonschaal bij de beroeps gemaakt, is de datum van indiening van dat bezwaar bepalend voor de eventuele indeling in de juiste loonschaal.


  3. Beroepszaken dienen te worden gericht aan de Beroepscommissie Functie Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, Postbus 440, 2400 AK Alphen a/d Rijn.


naar boven

terug in history