Verplichte tijd-voor-tijd-regeling

 1. Diensturen die op maandag t/m vrijdag worden verricht en de 220 uur p weken te boven gaan, dienen te worden vergoed in vrije tijd.


 2. De werkgever, die in afwijking van lid 1 een tijd-voor-tijdgrens van daartoe gerechtigd. Gedurende de looptijd van de CAO is slechts éénmaal een wijziging van de tijd- voor- tijdgrens toegestaan.


 3. Voor rijdend personeel in dubbelbemande voertuigen geldt, in afwijkin tijd-voor-tijdgrens van 240 uur per 4 weken.


 4. Bij afwisselend vervoer op enkel- en dubbelbemande voertuigen geldt e 220 en 240 uur respectievelijk 230 en 240 uur per 4 weken.


  1. Elk dienstuur boven de van toepassing zijnde tijd-voor-tijdgrens geeft recht op één uur vrije tijd.


  2. In afwijking van de leden 1 en 5a kan op verzoek van de werknemer e gevoerd over de wijze waarop tijd-voor-tijduren worden vergoed. Werknemers kunnen zich daarbij laten vertegenwoordigen door de contracterende partijen aan werknemerszijde. Indien tijd-voor-tijduren worden uitbetaald dient dit te gebeuren tegen 130% van het uurloon.


  1. De vergoeding in tijd vindt plaats binnen 12 weken na de betalingsp uren zijn ontstaan. Hiervan kan slechts in bijzondere gevallen worden afgeweken. De vergoeding in geld dient plaats te vinden uiterlijk in de betalingsperiode volgend op de betalingsperiode waarin de meerdere uren zijn ontstaan.


  2. Ter voorkoming van seizoensmatige werkloosheid van de werknemer kan worden overschreden.


 5. De vergoeding in tijd wordt zoveel mogelijk in blokken van tenminste 3 dagen gegeven.


 6. Voor iedere vrije dag krachtens deze regeling wordt:


  • bij een tijd-voor-tijdgrens van 220 uur 11 x het uurloon vergoed


  • bij een tijd-voor-tijdgrens van 230 uur 11,5 x het uurloon vergoed


  • bij een tijd-voor-tijdgrens van 240 uur 12 x het uurloon vergoed onder gelijktijdige vermindering van het aantal opgespaarde uren met respectievelijk 11, 11,5 of 12 uur, tenzij de werknemer verzoekt om een regeling, waarbij 8 uur per vrije dag wordt vergoed.


 7. Op een dag waarop krachtens een dienstrooster-, dienst- of werktijdre geen vrijaf worden gegeven in kader van de tijd-voor-tijd-regeling.


 8. De werkgever en de werknemer dienen tijdig te overleggen over de peri uren worden opgenomen.


 9. De werkgever dient per betalingsperiode bij of op de loonspecificatie het totaal aantal opgespaarde uren onder gelijktijdige vermindering van de opgenomen uren in de voorafgaande betalingsperiode.


naar boven

terug in history