Vrijwillige tijd-voor-tijd-regeling.

  1. De werkgever kan in overleg met de betrokken werkgevers en werknemer een vrijwillige tijd-voor-tijd-regeling op een lagere grens vaststellen dan de grens, genoemd in art. 30 leden 1 en 3, doch nimmer lager dan 160 uur per betalingsperiode van 4 weken. Ook diensturen gemaakt op zaterdag kunnen in de vrijwillige tijd-voor-tijd regeling worden betrokken.


  2. De leden 6,7 en 9 t/m 11 van artikel 30 zijn van overeenkomstige toepassing.


  3. Behoudens de zaterdaguren geeft elk dienstuur dat wordt opgespaard in tijd-voor-tijd-regeling tussen 160 uur en de grens op grond van artikel 30 leden 1 en 3, recht op 1,3 uur vrije tijd of 1 uur vrije tijd en een toeslag van 30% van het uurloon. De zaterdaguren die worden opgespaard in het kader van de vrijwillige tijd-voor-tijd-regeling geven recht op 1,5 uur vrije tijd of 1 uur vrije tijd en een toeslag van 50% op het functie-uurloon.


  4. De vrijwillige regeling wordt schriftelijk vastgelegd en gemeld aan h Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer.


naar boven

terug in history