Toeslagen

Artikel 36

Ploegendiensttoeslag

 1. Onder ploegendienst wordt verstaan het structureel verrichten van wer in een rouleersysteem volgens een dienstrooster. Hierbij dient tenminste sprake te zijn van twee diensten per etmaal gedurende 5 dagen per week of 10 dagen per twee weken. Tussen de aanvangstijdstippen van twee diensten dienen tenminste 8 uren te liggen.

  Indien de werkgever besluit tot het instellen van een ploegendienst, zal het dienstrooster worden uitgevoerd door en in overleg met een tevoren aangezochte ploeg werknemers.


 2. Indien de werknemer arbeid verricht in ploegendienst ontvangt hij:


  • In een systeem van 2 ploegen met een vroege dienst die begint op of n 05.00 uur en een late dienst , niet zijnde een nachtdienst, die begint op of na 14.00 uur een toeslag van 8,75% van het voor hem geldende functieloon;


  • In een systeem van 2 ploegen met een dagdienst en een nachtdienst die begint op of na 22.00 uur danwel eindigt na 02.00 uur een toeslag van 11,25% van het voor hem geldende functieloon;


  • In een systeem van 3 of meer ploegen een toeslag van 13,75% van het v geldende functieloon.


 3. Indien in een onderneming op 1 april 1979 een hogere toeslag werd bet die toeslag van toepassing.


naar boven

terug in history