Vergoeding van verblijfkosten

 1. Aan de werknemer worden volgens het in lid 3 van dit artikel opgenome gemaakte kosten vergoed bestaande uit maaltijden, overige consumpties en kleine uitgaven verbonden aan de uitoefening van de dienstbetrekking. Hieronder vallen niet de kosten van logies, inrichting van de cabine, koersverschillen en uitbetaalde fooien.


 2. Van lid 1 kan worden afgeweken indien een afzonderlijke detacheringsr is getroffen of de werkgever een regeling heeft getroffen waardoor de werknemer gratis gebruik kan maken van bedrijfskantinefaciliteiten. Deze bedrijfskantinefaciliteiten dienen qua niveau in overeenstemming te zijn met de rechten die normaal gesproken ontleend kunnen worden aan onderstaand schema.


 3. De verblijfkostenvergoeding bedraagt
  1. a
  2. korter dan 4 uur2)geen onbelaste vergoeding
   langer dan 4 uur2) € 0,53 per uur
   per 1 januari 2009 € 0,55 per uur
   per 1 oktober 2009 € 0,55 per uur

   indien vertrek voor 14.00 uur € 2,39 per uur
   per 1 januari 2009 € 2,47 per uur
   per 1 oktober 2009 € 2,49 per uur

   indien vertrek voor 14.00 uur€ 2,39 per uur
   per 1 januari 2009 € 2,47 per uur
   per 1 oktober 2009 € 2,49 per uur
   • indien vertrek na 14.00 uur en er sprake
    is van een afwezigheidsduur van tenminste
   12 uur een extra toeslag van € 9,97
   per 1 januari 2009 € 10,32
   per 1 oktober 2009 € 10,41


   ad 1) Onder een ééndaagse rit wordt verstaan een rit waarbij het vertrek en de aankomst binnen 24 uur plaatsvinden.
   ad 2) Het criterium geldt voor de afwezigheidsduur van de standplaats.


  3. Bij meerdaagse ritten:
  4. eerste dag € 1,05 per uur
   per 1 januari 2009 € 10,32
   per 1 oktober 2009 € 1,09 per uur
   tussen 17.00 en 24.00 uur
   indien vertrek voor 17.00 uur € 2,39 per uur
   per 1 januari 2009 € 2,47 per uur
   per 1 oktober 2009 € 2,49 per uur

  5. a
  6. Tussentijdse dagen:41,28 per dag

   Laatste dag € 1,05 per uur
   Per 1 januari 2009 € 1,09 per uur
   Per 1 oktober 2009 € 1,10 per uur
   - tussen 16 en 24.00 uur € 2,39 per uur
   Per 1 januari 2009 € 2,47 per uur
   Per 1 oktober 2009 € 2,47 per uur
   - tussen 24.00 en 06.00 uur € 1,05 per uur
   Per 1 januari 2009 € 1,09 per uur
   Per 1 oktober 2009 € 1,10 per uur
   - tussen 24.00 en 06.00 uur
   indien aankomst na 12.00 uur € 2,39 per uur
   Per 1 januari 2009 € 2,47 per uur
   Per 1 oktober 2009 € 2,49 per uur

naar boven

terug in history