Einde arbeidsovereenkomst 1. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst gelden de wettelijke bepal Boek 7 titel 10 BW. Ten aanzien van de werknemer die op 1 januari 1999 de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt is voor de opzegtermijn een overgangsregeling opgenomen in Bijlage V.


 2. Bij het einde van het dienstverband dient de werkgever aan de werknem getuigschrift te verstrekken. Dit getuigschrift dient tenminste de navolgende gegevens te bevatten:


  • de laatst beklede functie;


  • de loonschaal waarin, alsmede de trede waarop, de werknemer laatstelijk was ingedeeld;


  • het totaal aantal ervaringsjaren van de werknemer;


  • de datum van indiensttreding;


  • de datum van uitdiensttreding; het in het lopende kalenderjaar genoten aantal vakantiedagen.


naar boven

terug in history