Ongevallenverzekering

 1. De werkgever is verplicht ten behoeve van iedere werknemer een ongeva hetzij collectief, hetzij individueel. De kosten van deze verzekering komen volledig voor rekening van de werkgever.


 2. De werkgever verschaft elke werknemer een afschrift van de polis of e polisvoorwaarden en tevens (zo mogelijk jaarlijks) een bewijs van verzekering.


 3. De onder 1 bedoelde verzekering dient tenminste aan de volgende voorw te voldoen:


  1. De hieronder genoemde risico’s dienen zowel binnen als buiten dienstt volledig gedekt te zijn. Uitgezonderd zijn de gebruikelijk voorkomende uitsluitingen voor activiteiten die buiten diensttijd plaatsvinden en in de polisvoorwaarden worden vermeld.


   1. Bij overlijden van (een van) de verzekerde(n), dient aan de nabesta van betrokkene een uitkering te worden verstrekt ter grootte van het jaarinkomen, zijnde het loon ingevolge de Wfsv.


   2. In afwijking van het onder 3.b.1. gestelde kan worden overeengekome dateen uitkering ineens wordt verstrekt in de vorm van een vast bedrag ter grootte van het aantal werkdagen per jaar x het maximum premiedagloon ingevolge de Wfsv.


  2. Bij blijvende algehele invaliditeit dient een uitkering ineens te wor ter grootte van het tweevoudige van het jaarinkomen als bedoeld onder b.


  3. Bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit dient een uitkering ineens t afgeleid van het onder c. genoemde.


  4. De gerechtigde van de uitkering is de verzekerde werknemer of diens nagelaten betrekkingen. Hieronder wordt verstaan: 1e de overblijvende echtgenoot; 2e de erfgenamen.


 4. Indien door nalatigheid van de werkgever, bij een ongeval dat de dood een werknemer ten gevolge heeft, geen recht op een onder lid 3 bedoelde uitkering bestaat, is de werkgever gehouden de betrokkene(n) schadeloos te stellen.


naar boven

terug in history