Verplichtingen werkgever/werknemer

Artikel 6

Verplichtingen van de werkgever

 1. 1
  1. Het is de werkgever niet toegestaan personeel in dienst te nemen, d dienstbetrekking heeft.


  2. Het is de werkgever niet toegestaan personeel voor meer dan 50 dien nemen, indien dat personeel deelneemt aan de VUT-regeling voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Hierbij dienen de van toepassing zijnde bepalingen uit de VUTCAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen in acht te worden genomen.


  1. In het kader van de Arbozorg dient de werkgever de werknemer bij het aangaan van de dienstbetrekking medisch te laten keuren. Deze bepaling geldt niet voor administratief- en leidinggevend personeel. Deze verplichting vervalt indien uit een schriftelijk keuringsbewijs van de werknemer blijkt dat de werknemer recentelijk een soortgelijke medische keuring heeft ondergaan. De datum van het keuringsbewijs mag maximaal een jaar voor het aangaan van het dienstverband liggen.


  2. Bij voortduring van het dienstverband dient de werkgever de werknem iedere 5 jaar te laten keuren (de PMO-keuring) door een daartoe bevoegde arts. Deze verplichting geldt voor het administratieve en leidinggevende personeel vanaf 40 jaar. De zwaarte van de keuring is afhankelijk van de risico’s verbonden aan de functie. De rijbewijskeuring dient voor chauffeurs te worden gecombineerd met de PMO-keuring.


  3. In afwijking van lid 2b dienen werknemers vanaf 50 jaar, indien zij te worden.


  4. De kosten van de PMO-keuringen en van eventuele op grond daarvan te en de kosten van de gecombineerde rijbewijs/PMO-keuring zijn voor rekening van de werkgever, tenzij daarin wettelijk op andere wijze wordt voorzien. Ten aanzien van de loonbetaling wordt in dit verband verwezen naar artikel 65 lid 1 sub l.


 2. De werkgever verstrekt aan de werknemer kosteloos tegen ontvangstbewi en wijzigingen daarop.


 3. Bij elke loonbetaling (per 4 weken, per maand) is de werkgever verpli aan de werknemer een specificatie te verstrekken. Deze specificatie dient tenminste de navolgende gegevens te bevatten:


  • naam werknemer;


  • periode waarover loon wordt betaald;


  • functieloon;


  • toeslagen;


  • overuren;


  • bruto loon;


  • inhoudingen;


  • netto loon;


  • verblijfkostenvergoeding;


  • vakantiedagen;


  • ATV dagen;


  • saldo tijd voor tijduren.


 4. De kosten van de aanschaf door werknemer van de chauffeurskaart ten b (1 x per 5 jaar) komen voor rekening van de werkgever.


 5. De zogenaamde rentehobbel (in 2009: 0,15%) van de WGA-premie is voor Het overige deel van de WGA- premie komt voor 50% voor rekening van de werknemer en voor 50% voor rekening van de werkgever.


naar boven

terug in history