Bijzonder verlof zonder behoud van loonBijzonder verlof zonder behoud van loon wordt toegestaan voor:
  1. het uitoefenen van het lidmaatschap van een openbaar lichaam, tenzij verzet;


  2. voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een werknemerso die partij is bij het afsluiten van deze CAO tot ten hoogste 6 dagen per kalenderjaar, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet;


  3. in afwijking van het gestelde in artikel 65 lid 1 sub n geldt voor le die werkzaam zijn in ondernemingen waar minder dan 10 werknemers lid zijn van de betreffende werknemersorganisatie, dat zij recht hebben gedurende 1 dag per jaar werkzaamheden ten behoeve van een werknemersorganisatie te verrichten, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. De betrokken werknemersorganisatie kan ten behoeve van de werknemer diens functieloon declareren bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.


naar boven

terug in history