Verplichtingen van de werknemer

 1. 1
  1. De werknemer is krachtens de met hem gesloten arbeidsovereenkomst v overeengekomen werkzaamheden.


  2. De werknemer is verplicht op verzoek van de werkgever alle voorkome voor zover deze redelijkerwijze van de werknemer kunnen worden verlangd.


  3. Het stelselmatig overstapelen door de chauffeur van complete wagenl van pallets op pallets wordt niet geacht te behoren tot werkzaamheden, die redelijkerwijze van de werknemer kunnen worden verlangd, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst anders is overeengekomen.


  1. De werknemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem omtr bekend is geworden en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs had moeten kennen. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van mededelingen welke krachtens wettelijk, reglementair, of ander voorschrift verlangd worden.


  2. De werknemer is echter met inachtneming van het bovenstaande bevoeg bezwaren inhouden, aan zijn werknemersorganisatie mede te delen en toe te lichten.


 2. De werknemer stelt zich beschikbaar voor de medische keuringen, die d nodig geacht worden in verband met het vervullen van de functie (tenzij hiertegen dwingende medische bezwaren bestaan). Onder “medische keuring” worden mede begrepen keuringen in het kader van de Arbozorg.
  De werknemer kan hierover vooraf overleg plegen met zijn huisarts.
  De werknemer volgt alle maatregelen op, die op grond van het uit de keuring voortvloeiende medische advies worden aanbevolen. Indien een werknemer bezwaar heeft tegen de uitslag van een keuring, kan deze werknemer herkeuring aanvragen.


  1. Ten aanzien van door de werkgever aan de werknemer in bruikleen geg werktuigen en/of gereedschappen is hij verplicht:


   • zich naar vermogen ervan te overtuigen dat deze zich bij de in ontvan bevinden;


   • op een door de werkgever aan te geven wijze de ontvangst ervan te bev indien dit door of vanwege de werkgever wordt verlangd;


   • deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren;


   • vermissing of beschadiging ervan onmiddellijk aan zijn directe chef t


   • deze terug te geven wanneer hij deze voor zijn dienst niet meer nodig door of vanwege de werkgever om teruggave wordt verzocht.

    Hetgeen in dit lid onder het tweede gedachtenstreepje staat vermeldt, is eveneens van toepassing ten aanzien van aan de werknemer door de werkgever toevertrouwde of door derden afgedragen gelden, waarbij op de werknemer de verplichting rust te verifiëren of de aan hem overhandigde bedragen overeenkomen met het door werkgever of derden aangegeven danwel verschuldigde bedrag.


  2. De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebr derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de betreffende overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald. De schadevergoeding zal niet meer bedragen dan de kostprijs voor herstel of vervanging.


  3. De werkgever dient binnen een maand nadat hij van de gebeurtenis ke aan de werknemer te melden, dat hij schadevergoeding zal eisen. De werkgever zal het bedrag van de schadevergoeding zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen een jaar nadat hij van de gebeurtenis heeft kennis genomen - vaststellen.


  4. Inhouding van de schadevergoeding op het loon is niet mogelijk, ten overeenstemming bestaat over de verplichting tot schadevergoeding.


  1. De werknemer gebruikt tijdens de dienst geen alcoholhoudende dranken en/of middelen, die zijn functioneren en/of de rijvaardigheid nadelig kunnen beïnvloeden. De werknemer vangt de dienst aan zonder onder invloed van bovengenoemde middelen te zijn.


  2. De werknemer zal in voorkomende gevallen met zijn behandelende arts het gebruik van de rijvaardigheid beïnvloedende geneesmiddelen en de werkgever van de conclusies van deze arts in kennis stellen.


  1. Het is de werknemer niet toegestaan nevenwerkzaamheden te verrichte schriftelijke toestemming van de werkgever. Onder neven-werkzaamheden worden mede verstaan:


   • het bekleden van een betaalde of onbetaalde functie anders dan in die werkgever;


   • het uitoefenen van enig beroep of bedrijf dan wel het drijven van han


   • het ontwerpen, het leiden, het uitvoeren van en houden van toezicht o dan dat van de werkgever.


  2. Werkgever zal zijn toestemming verlenen indien de nevenwerkzaamhede in een goede uitoefening van zijn functie, het belang van de onderneming daardoor niet wordt geschaad alsmede er door de combinatie van neven- en hoofdwerkzaamheden geen strijd ontstaat met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen (ondermeer Arbeidstijdenbesluit Vervoer).


  Indien de werknemer de onderneming naar buiten toe representeert, dient de werknemer uiterlijk verzorgd op het werk te verschijnen.


naar boven

terug in history