Gedragsregels bij fusies en reorganisaties

  1. Onverminderd de verplichtingen, voortvloeiende uit het S.E.R.- beslui werkgever die tenminste 50 werknemers in dienst heeft, verplicht bij fusies, bedrijfssluitingen, concentraties, overname


  2. zo spoedig mogelijk de werkgevers- en werknemersorganisaties in te schakelen.


  3. In geval van werkvermindering in een onderneming dienen alvorens onts beschikbare arbeidsuren, tussen werknemers in eenzelfde of soortgelijke functie, te worden herverdeeld; ontslag zal in dat geval niet plaatsvinden, indien het gemiddelde aantal arbeidsuren van deze groep werknemers nog meer dan 45 uur per week bedraagt.


  4. Bij een ontslag in geval van reorganisatie danwel werkvermindering wa werknemers zijn betrokken, dienen de werknemersorganisaties te worden betrokken. De in dit verband ontslagen werknemers dienen nadien voorrang te krijgen bij het vervullen van vacatures bij hun ex-werkgever.


naar boven

terug in history