Verplichtingen van partijen

 1. Partijen zijn verplicht te bevorderen dat de CAO getrouwelijk wordt n


 2. Partijen zijn verplicht tijdens de contractsperiode onverwijld het overleg te openen over wijzigingen in de loon- en arbeidsvoorwaarden als gevolg van:


  1. voorstellen, welke door één of meer bij deze overeenkomst betrokken p naleefbaarheid van de CAO te verbeteren;


  2. centrale loonafspraken, die kunnen voortvloeien uit wettelijke maatre


  3. afspraken tussen centrale werkgevers- en werknemersorganisaties al of de overheid;


  4. buitengewone veranderingen in de algemeen sociaal-economische verhoud in Nederland.


 3. Partijen zijn verplicht, onverwijld in overleg te treden en zonodig d voor de bedrijfstak dan wel bedrijfstakfondsen ingrijpende ontwikkelingen voordoen.


naar boven

terug in history