Bijzondere Groepen Werknemers

Artikel 8

Deeltijdwerknemers

 1. De bepalingen van de CAO zijn op deeltijdwerknemers van toepassing, m volgende leden van dit artikel.


  1. Voorzover de bepalingen van de CAO zich daarvoor lenen, worden zij evenredigheid toegepast.


  2. Overuren zijn uren, niet liggend op zaterdag en/of zondag, waarmee week wordt overschreden. Voor rijdend personeel op dubbelbemande voertuigen zijn overuren, uren niet liggend op zaterdag na 7.00 uur en/of zondag, waarmee de diensttijd van 40 uur per week wordt overschreden.


  1. De vakantie-aanspraken en vakantiebijslag ontstaan naar rato van he niet meer dan het voor betrokkenen geldende maximum genoemd in artikel 67, artikel 68 resp. artikel 69.


  2. Voor het vaststellen van de onder 3a. genoemde vakantie-aanspraken voor de berekening, het minimum aantal overeengekomen uren.


  3. Voor het berekenen van de vakantie-aanspraken en vakantiebijslag in totaal aantal verrichte diensturen, met een minimum van het aantal overeengekomen uren, in het voorafgaande kalenderjaar te worden genomen.


naar boven

terug in history