Bindend advies

  1. Alle geschillen omtrent de uitleg en toepassing van deze overeenkomst tussen CAO-partijen zullen


    • behoudens het bepaalde in het volgende lid - met uitsluiting van de g door een commissie van Bindend Advies, die haar beslissing geeft binnen twee maanden nadat het geschil aan haar is voorgelegd; deze beslissing heeft de kracht van een bindend advies.


  2. Tussen CAO-partijen bij een geschil zal unanimiteit moeten bestaan he voor te leggen aan de Commissie van Bindend Advies. Bij het ontbreken van unanimiteit staat het de betrokken partijen vrij het geschil voor te leggen aan de (gewone) rechter.


  3. De samenstelling en werkwijze van de Commissie van Bindend Advies zij “Reglement voor Bindend Advies in zaken betreffende de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen”. (Bijlage I)


  4. De betrokken partijen, alsmede de werkgevers en werknemers, die lid zijn van deze partijen, zijn door de beslissing van de Commissie van Bindend Advies gebonden.


naar boven

terug in history