Reglement

Voor bindend advies in zaken, betreffende de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de verhuur van mobiele kranen.Artikel 1

In alle geschillen omtrent de uitlegging en toepassing van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, zal door de hierna te noemen Commissie van Bindend Advies, overeenkomstig de verder in dit reglement neergelegde regelen, een voor CAOpartijen bindend advies worden uitgebracht.

Artikel 2

Door CAO-partijen worden drie onpartijdige personen aangewezen, die tezamen de Commissie van Bindend Advies vormen; tevens worden drie onpartijdige personen aangewezen als plaatsvervangende leden van de Commissie van Bindend Advies, met dien verstande, dat ieder lid zijn eigen plaatsvervanger heeft. Eén lid (en diens plaatsvervanger) wordt aangewezen door de werkgeversorganisaties. Eén lid (en diens plaatsvervanger) wordt aangewezen door de werknemersorganisaties en één lid (en diens plaatsvervanger) wordt aangewezen door CAOpartijen gezamenlijk. CAO-partijen wijzen uit de leden der Commissie van Bindend Advies, resp. uit de plaatsvervangende leden, de persoon aan, die als Voorzitter, resp. plaatsvervangend Voorzitter, der Commissie zal fungeren. Als leden en plaatsvervangende leden van de Commissie van Bindend Advies kunnen slechts worden benoemd personen die geheel los staan van de contractanten van de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Indien CAO-partijen binnen vier weken, nadat het overleg is begonnen, niet tot overeenstemming zijn gekomen over de personen, die als leden en plaatsvervangende leden der Commissie en als Voorzitter en plaatsvervangende Voorzitter zullen fungeren, zullen CAO-partijen aan een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen instantie verzoeken deze functionarissen te benoemen.

Artikel 3

De Commissie van Bindend Advies wijst een buiten haar staand persoon tot haar Secretaris aan.

Artikel 4

Een verzoek om bindend advies moet door de meest gerede partij bij het geschil (de eisende partij) schriftelijk worden ingediend bij de Secretaris der Commissie van Bindend Advies; dit verzoek moet vergezeld gaan van een getekende conclusie van eis in vijfvoud en van de eventuele verslaglegging van het plenair overleg van de bij de CAO betrokken partijen.
Van alle overgelegde stukken wordt door de eisende partij getekend afschrift in vijfvoud toegevoegd.
De Secretaris doet van die conclusie en bijgevoegde afschriften een exemplaar toekomen aan elk der leden van de Commissie van Bindend Advies en aan de wederpartij (de verweerder). Artikel 5

Binnen 30 dagen na ontvangst van die conclusie van eis doet verweerder aan de Secretaris van de Commissie van Bindend Advies een conclusie van antwoord in vijfvoud toekomen. Wanneer partijen daarom verzoeken kan de Commissie de genoemde termijn verlengen, wanneer zij daartoe termen aanwezig acht.
Van alle overgelegde stukken wordt door de verwerende partij een getekend afschrift in vijfvoud toegevoegd. De Secretaris doet van die conclusie bijgevoegde afschriften een exemplaar toekomen aan elk der leden van de Commissie van Bindend Advies en aan de eisende partij.

Artikel 6

Tegelijkertijd met het toezenden van de conclusie van antwoord aan de eisende partij deelt de Secretaris aan beide partijen mede, op welke dag een door de voorzitter te bepalen tijd en plaats een zitting van de Commissie van Bindend Advies zal plaatsvinden, met oproeping van partijen om op die dag voor de Commissie te verschijnen. Indien geen antwoord binnen de gestelde termijn wordt ingediend, zal de Secretaris voormelde oproep zonder meer doen. Deze oproep geschiedt bij aangetekend schrijven.

Artikel 7

De Commissie van Bindend Advies kan op verzoek van partijen en ook ambtshalve partijen horen zo vaak zij dit nodig acht, terwijl zij tevens getuigenverhoor, overlegging van stukken en expertises kan bevelen.

Artikel 8

De Commissie van Bindend Advies kan termijnen voor het nemen van conclusies, voor mondelinge behandeling en voor andere processuele handelingen vaststellen en wijzigen, met dien verstande dat zij binnen twee maanden nadat haar een geschil is voorgelegd uitspraak zal doen. Wanneer daarvoor termen aanwezig zijn kan de Commissie deze termijn verlengen met twee maanden.

Artikel 9

De Commissie van Bindend Advies zal naar goede trouw en billijkheid en in volstrekte onpartijdigheid haar advies uitbrengen. De adviezen worden met redenen omkleed en schriftelijk gegeven.

Artikel 10

  1. De Commissie zal de partij, die naar haar oordeel de bij deze overeen aangegane verplichtingen niet is nagekomen, veroordelen om de overtreding ongedaan te maken. Zij kan de aangeklaagde partij veroordelen een vergoeding te betalen in de zin van de artikelen 15 en 16 van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst.


  2. Een beslissing, dat te weinig arbeidsloon is betaald, kan slechts ter maximum van 10 maanden, te rekenen van de tijd af, dat de klacht over de te lage beloning is ingediend.


naar boven

terug in history