PROTOCOL ARBEIDSONGESCHIKTHEIDPartijen komen overeen dat:

Het rapport van Mercer / RCW ”Arbeidsgeschiktheid geregeld” een goede basis is om het RCW optimaal te laten functioneren t.b.v. preventie en reïntegratie. CAO partijen geven het bestuur van het RCW opdracht het rapport zoveel als mogelijk uit te werken waarbij tevens wordt bezien op welke wijze aanbevelingen gedaan kunnen worden aan overlegpartners binnen bedrijven die niet aangesloten zijn bij het RCW.

Partijen spreken hierbij de volgende flankerende maatregel af:

Indien tewerkstelling in een passende functie (intern of extern) her-, om- of bijscholing vereist, dan zal de werkgever in overleg met de werknemer en het RCW of een ander reïntegratiebedrijf een bijscholingsplan maken. Eventuele scholing vindt zoveel mogelijk plaats in werktijd en op kosten van de werkgever. SOOB zal deze cursussen die zijn voorzien van een positieve beoordeling van het RCW subsidiëren met 75% van de cursuskosten en loonsuppletie verstrekken. Partijen bevelen aan dat werkgevers de werkgeversmodule van Zilveren Kruis Achmea afnemen dan wel in overleg met de ondernemingsraad of vakbonden een vergelijkbare werkgeversmodule met een andere verzekeraar afsluiten.

Uitkeringen/ Verzekeringen

IVA (80- 100% arbeidsongeschikt) Partijen komen een tijdelijk arbeidsongeschiktheidspensioen (TAIP) overeen voor deze groep die wordt ondergebracht bij het BPF Vervoer. De IVA – uitkering wordt door het TAIP gedurende 3 jaar aangevuld tot 80% van het laatst genoten salaris, mits dit premievrij gerealiseerd kan worden. Is dit niet mogelijk dan zal premie betaald worden uit de totale ruimte van 2% (oude) TAIP.

Verzekering voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

 1. CAO partijen sluiten een verzekering.


  1. Aanbesteden via een tender


 2. Premie maximaal 2% (oude AIP premie, annex grondslag)


  1. TLN 100% WN


  2. KNV 50/50 WN/WG


 3. Dekking, percentages etc. onderdeel van het offerte traject.


 4. CAO partijen laten zich begeleiden door Mercer
Tenslotte komen partijen overeen:

Verplichtingen van de sector Partijen geven het bestuur van het RCW de opdracht stimuleringsmaatregelen te ontwikkelen die leiden tot reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten binnen passende functies in de sector, waarbij de ontwikkeling van een digitale vacaturebank nadrukkelijk wordt onderzocht. Werkgevers geven bij vacatures bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Verplichtingen van de werkgever

 • Tijdens het reïntegratieproces is de werkgever verplicht zich in te s werknemer (rekening houdend met diens beperkingen) te herplaatsen in de eigen functie, ook als dat technische aanpassingen van de werkplek of een aanpassing in de organisatie (andere taakverdeling) vereist. Wettelijke mogelijkheden zullen daarbij maximaal worden benut.


 • Als herplaatsing in de eigen functie niet mogelijk is, moet de werkge de werknemer te herplaatsen in een andere functie binnen het bedrijf.


 • Indien de werkgever aannemelijk kan maken, bijv. door te overleggen w andere functies voor de betrokken werknemer in aanmerking (kunnen) komen of er een geschikte functie te maken is door een andere groepering van taken/of een aanpassing van de werkomgeving en/of de gebruikelijke prestatienormen, zal het plan van aanpak worden gericht op het vinden van passend werk buiten het bedrijf van de werkgever, bij voorkeur binnen de sector.


De verplichtingen van de werknemer
 • de werknemer is in geval van verzuim wegens ziekte verplicht om actie medewerking te verlenen aan inspanningen gericht op interne of externe reïntegratie.


 • de werknemer is in geval van verzuim wegens ziekte verplicht om actie medewerking te verlenen aan inspanningen gericht op interne of externe reïntegratie.


Het aanbieden van passend werk
 • Indien in het kader van de reïntegratie van de zieke (arbeidsongeschi aanbod tot passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste instantie trachten een aanbod tot intern passend werk te doen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met opleiding, ervaring en vaardigheden van de werknemer.


 • Indien een aanbod tot intern passend werk niet mogelijk is zal de wer aanbod doen tot extern passend werk binnen de sector. Indien ook dit niet mogelijk is zal een aanbod tot extern passend werk buiten de sector gedaan worden.


 • De werkgever is verplicht een aanbod tot passende arbeid, zowel naar functie schriftelijk te (laten) doen en indien de werknemer dat verlangt te doen vergezellen van het oordeel van het RCW, een ander reintegratiebedrijf of gecertificeerde arts.


 • het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van de werknemer een s te vragen bij UWV. De werknemer dient de second opinion hierover binnen 10 dagen aan te vragen, tenzij de werknemer kan aantonen dat hij meer tijd nodig heeft.


 • Gedurende de periode waarin op de aanvraag van een second opinion nog zal het loon volledig worden doorbetaald, met een maximum van 2 weken. Indien de werknemer in het gelijk wordt gesteld, wordt gedurende de gehele periode het loon doorbetaald. De kosten van de aanvraag van de second opinion komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.


 • de werkgever informeert de werknemer uitdrukkelijk over de arbeidsvoo aspecten en uitkeringsvoorwaardelijke gevolgen van het al dan niet aanvaarden van een (passende) arbeidsplaats.


 • de werknemer kan zich ter zake van een aanbod tot intern of extern pa werkgever laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
De rechtspositie van de werknemer

De gevolgen bij interne herplaatsing Er is sprake van geslaagde interne reïntegratie, wanneer de werknemer is teruggekeerd in het arbeidsproces bij de eigen werkgever en daarin zes maanden heeft gefunctioneerd, hetzij in de oude functie hetzij in een aangepaste of nieuwe functie.

De gevolgen bij externe plaatsing binnen of buiten de sector

Er is sprake van geslaagde externe reïntegratie, wanneer de werknemer is teruggekeerd in het arbeidsproces bij de externe werkgever en daarin zes maanden heeft gefunctioneerd.

Als detachering een tijdelijk karakter heeft omdat terugkeer in arbeid bij de eigen werkgever op termijn mogelijk is, dan wordt in het kader van het plan van aanpak periodiek gesproken over de mogelijkheid het werken bij de eigen werkgever te hervatten.

Inkomen bij uitstel van de WIA-aanvraag, of WIA- uitkering

Indien na afloop van het tweede ziektejaar de WGA-uitkering niet of later ingaat bij wijze van een door UWV opgelegde sanctie aan de werkgever, dan zal de loonbetaling en de aanvulling op de loondoorbetaling worden gecontinueerd voor een periode van maximaal 12 maanden. De bovenstaande regeling is tevens van toepassing indien werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten de aanvraag voor een WGA-uitkering uit te stellen. Onder loonbetaling wordt verstaan het inkomen dat ook in het tweede ziektejaar wordt genoten.


naar boven

terug in history