art. blz.

A
Aangaan arbeidsovereenkomst 4 11
ADR-certificaat 44 38
Afronding overuren 29 32
Afwezigheid met behoud van loon 64 46
Alcohol 7 15
Arbeid op zaterdag 33 34
Arbeid op zon - en feestdagen 32 34
Arbeid op feestdagen - vergoeding van 33 34
Arbeid op roostervrije dagen - vergoeding van 29 32
Arbeid op zondagen - vergoeding van 33 34
Arbeid op zaterdagen - vergoeding van 33 34
Arbeidsongeschiktheid 17 21
Arbeidsovereenkomst 65 - jarigen en ouderen 4 11
Arbeidsplicht 7 14
Arbeidssystemen 75 53
Arbeidstijd 26, Bijl. IV 26 Bijl. IV 62
Arbeidstijdverkorting (ATV) 68 50
Arbeidstijd oproepkrachten 10 16
Arbeidstijdenbesluit Vervoer 76 53


B
Bepalingen voor oproepkrachten 10 16
Bepalingen voor deeltijdwerkers 8 16
Beroepsprocedure 24 Bijl. II 59
Beschikbaarheidvergoeding 42 37
Bijzonder verlof 65 46
Bijzonder verlof zonder behoud van loon 66 47
Bindend advies 80 55
Bindend advies - commissie van 8 Bijl. I 57
Bindend advies - reglement van Bijl. I 57
Booturen 26 30
Bruto loon 3 10


C
Charterbepaling 73 53
Chauffeurskaart 6 13
Certificaat vorkheftruck 44 38
Collectieve ongevallenverzekering 51 41


D
Dagloon - berekening 12 18
Deeltijdwerker 3 8 16


E
Eendaagse nachtritten 37 35
Eendaagse rit 40 36
Eigendommen van de onderneming 7 14
Einde der dienstbetrekking 5 Bijl. V 63
Electronische tijdregistratiesystemen 26 30


F
Faillissement 72 52
Feestdagen - arbeid op 32 34
Feestdagen - vergoeding arbeid op 33 34
Functie hoger dan loonschaal H 18 22
Functie - indeling 18 22
Functieloon 3 25 26
Fusies - gedragsregels bij 71 52
Fuwa Wegvervoer 18 22


G
Gedragsregels 71 52
Geheimhouding 7 14
Geschillen 8 Bijl. I 57
Getuigschrift 5 11


H
Herverdeling werk 71 52


I
Inschaling bij indiensttreding 19 22
Inschaling op hogere trede 21 23


J
Jeugdlonen 20 22


K
Keuring werknemer 6 7 14
Koninginnedag 33 34
Koudetoeslag 38 35
Kraanverhuurbedrijf -bepalingen voor 2 9


L
Leerlingen 11 17
Levensloop 77 53
Logistieke dienstverlening 3 43
Loonberekening 26 30
Loonberekening oproepkrachten 10 16
Loonschalen 25 26
Loonspecificatie 6 13


M
Medische keuring 6 7 14
Mintreden 22 23
Mobiele kranen, vergoedingen werknemers 47 48 40


N
Nakoming overeenkomst 79 54
Nationale feestdagen 32 34
Nationale feestdagen - vergoeding arbeid op 33 34
Nevenwerkzaamheden 7 15
Normering 26 31


O
Omrekeningsgetal 13 18
Ongeval in het buitenland 50 41
Ongevallenverzekering 51 41
Ontslag - inschakelen organisaties 71 52
Ontslagrecht 6 63
Opleiding en ontwikkeling 44 38
Oproepkrachten 3 10 16
Opzegging/verlenging CAO 81 55
Opzegtermijnen Bijl.V 63
Organisatieverlof 65 46
Overeenkomst - duur van 82 5 56
Overeenkomst - nakomen van 79 54
Overeenkomst - toepassing va 2 9
Overeenkomst - uitlegging van 80 55
Overeenkomst - uitreiking van 6 13
Overeenkomst - verlenging van 81 55
Overleg tussen partijen 79 54
Overlijdensuitkering 46 38
Overstaan 41 37
Overtochten met boot of trein 26 30
Overuren - afronding van 29 32
Overuren - definities 27 32
Overuren - vergoeding van 29 32
Overuren oproepkrachten 10 16
Overwerk oudere werknemers 28 32


P
Partijen - overleg tussen 79 54
Partijen - verplichtingen van 79 54
Persoonlijke toeslag 3 23 24
Ploegendienst 36 35
Proeftijd 4 16 22


R
Reiskosten 39 36
Roostervrije dagen - arbeid op 3 32


S
Samenstelling commissie bindend advies b1 57
Samenwonen 3 10
Schadevergoeding 7 15
Scholing 43 38
Standplaats 3 10
Studiekostenregeling 45 38
Surséance van betaling 72 52


T
Toepassing van de overeenkoms 2 9
Toeslagen 36 35
Treinuren 26 30
Tijd - voor - tijd - regeling 30 32


U
Uitkering bij overlijden 46 51 41
Uitkering bij ziekte 16 17 21
Uitreiking van de overeenkomst 6 13
Uitzendkrachten 9 16
Urenverantwoordingsstaat 26 30
Uurloonberekening 12 18


V
Vakantiebijslag 69 50
Vakantiedagen 67 49
Vakantiedagen leerlingen 11 17
Vakantieregeling 67 49
Verantwoording zaken der onderneming 7 14
Verblijfkosten - vergoeding van 40 36
Vergoeding arbeid op (nationale) feestdagen 33 34
Vergoeding arbeid op roostervrije dagen 29 32
Vergoeding arbeid op zaterdag 33 34
Vergoeding arbeid op zondag 33 34
Vergoeding overuren 29 32
Verlenging van de CAO 81 55
Verplichte tijd - voor - tijd - regeling 30 32
Verplichtingen van partijen 79 54
Verplichtingen van de werkgever 6 13
Verplichtingen van de werknemer 7 14
Verstrekking CAO 6 13
Vorkheftruck, certificaat 44 28
Vorst 14 18
Vrijwillige tijd - voor - tijd - regeling 31 33
Vrije weekenden 34 34
Vuilwerktoeslag 38 35


W
Wachtdag 16 53 43
Wateroverlast 14 18
Week 3 10
Werkdag 3 10
Werkgeve 3 9
Werkgeversorganisaties 3 10
Werkingssfee 2 9
Werknemer 3 10
Werknemersorganisaties 3 10
Wijzigingen van de overeenkomst 79 54


Z
Zaterdag - vergoeding arbeid op 33 34
Ziekte 16 20
Ziekte - uitkering bij 16 17 21
Ziekte en ongeval in het buitenland 50 41
Zon - en feestdagen 32 34
Zondag - vergoeding arbeid op 33 34
Zorgverzekering, tegemoetkoming 15 19


naar boven

terug in history